Urbanismo

Proyectos de urbanizacion

Planteamento territorial de ámbito supramunicipal

 • =Planos de Ordenación do Territorio
 • =Normativas Directoras para a Ordenación Urbanística
 • =Plano de Ordenación Intermunicipal

Ordeación urbanística de ámbito municipal

 • =Plano Xeral de Ordenación Urbanística
 • =Delimitación de Solo Urbano
 • =Plano de Sectorización

Planeamento de desenvolvemento e outros instrumentos de planeamento

 • =Planos Parciais (P.P.)
 • =Planos Especiais:
 • =Planos Especiais de Reforma Interior (PERI)
 • =Planos Especiais do Medio Rural
 • =Planos Parciais (PEstudos de Detalle

Instrumentos de execución urbanística

 • =Proxectos de urbanización
 • =Proxectos ordinarios de obras de urbanización
 • =Proxectos específicos de intervención sobre espazos públicos
 • =Proxectos de Delimitación de Unidades de Execución
 • =Proxectos de Reparcelación
 • =Proxectos de Expropiación

Revisións e adaptacións dos instrumentos de ordenación urbanística

 • =Revisión parcial e Modificación
 • =Adaptacións á Lei Urbanística de Galiza

Outros traballos de urbanismo

 • =Estudos de Impacto Ambiental
 • =Proxectos de Actuación en Solo Non Urbanizable
 • =Asesoramento urbanístico
 • =Traballos urbanísticos auxiliares

Algúns traballos realizados

 • =INFORME TÉCNICO SOBRE ARPI FLUVIAL DO REGATO BISPO (BUEU)
 • =PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO POLÍGONO RESIDENCIAL DE NAVIA (VIGO)
 • =PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO PARQUE EMPRESARIAL LALÍN 2000 (LALÍN)
 • =PROXECTO EXPROPIATORIO DO PARQUE EMPRESARIAL DE TOMIÑO
 • =PROXECTO DE EXPROPIACION DE TERREOS PARA AMPLIACIÓN DO CTAG (PORRIÑO)
 • =PROXECTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POLO PROCEDEMENTO DA TAXACIÓN CONXUNTA DOS BENS E DEREITOS QUE SE PRECISAN OCUPAR PARA A EXECUCIÓN DOS CENTRO DE TELECOMUNICACIÓNS DE ARTEIXO (A CORUÑA) E MEDA (OURENSE) - RETEGAL