Residuos

Xestión de residuos

Plan de xestión de residuos

 • =1997: Asistencia técnica para a redacción de Proxecto de Xestión de Residuos Urbanos de A Illa de Arousa.
 • =1998: Asistencia técnica para a realización do subprograma de motivación social e sensibilización cidadán correspondente ao plan de xestión integral de R. S.U. e asimilables da Mancomunidade do Morrazo (Fase I -1997/1998)
 • =1998: Asistencia técnica para a redacción do proxecto básico do complexo de tratamento de R. S.U. e asimilables da Mancomunidade de Concellos do Morrazo
 • =1998: Asistencia técnica para a execución do Plan de Xestión de Residuos Sólidos Urbanos de A Illa de Arousa, subvencionado pola Unión Europea (LIFE-1998)
 • =1999: Asistencia técnica de dirección de obras do complexo ambiental de residuos. (Mancomunidade do Morrazo)
 • =1999: Informe de asesoramento á mesa de contratación respecto da proposta de adxudicación das obras do complexo ambiental para tratamento de residuos sólidos do Morrazo.
 • =1999: Asistencia técnica para a realización de traballos correspondentes ao desenvolvemento do plan de xestión integral de R. S.U. da Mancomunidade de Concellos do Morrazo.
 • =1999: Asistencia técnica para a realización do subprograma de motivación social e sensibilización cidadán correspondente ao plan de xestión integral de R. S.U. e asimilables da Mancomunidade do Morrazo (Fase II -1999) (MANCOMUNIDADE DO MORRAZO)
 • =1999: Asistencia técnica para a realización do subprograma de motivación social e sensibilización cidadá correspondente ao plan de xestión integral de R.S.U. e asimilables da Mancomunidade do Municipios do Area de A Coruña: Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada.
 • =1999: Asistencia técnica para asesoramento ás mesas de contratación e elaboración de informes técnicos para o "Proxecto construtivo, construción, subministración e montaxe de equipos de nove parques de reciclaxe" da Mancomunidade do Municipios do Area de A Coruña (OLEIROS)
 • =1999: Asistencia técnica para asesoramento á mesa de contratación e elaboración de informes técnicos para a "Adqusición de contedores de recollida selectiva dun solo compoñente: vidro e papel-cartón" da Mancomunidade do Municipios do Area de A Coruña (OLEIROS)
 • =1999: Asistencia técnica para a realización do subprograma de P.O.M.A.L. "Motivación social e sensibilización cidadá" correspondente ao plan de xestión de R.S.U. da Mancomunidade do Barbanza (MANCOMUNIDADE DO BARBANZA)
 • =1999: Dirección de obra para a realización do servizo público de xestión de R.S.U. e asimilables (MANCOMUNIDADE DO BARBANZA)
 • =2000: Asistencia técnica para a realización dun anteproxecto de explotación do servizo integral do lixo (recollida e tratamento) (MANCOMUNIDADE DO MORRAZO)
 • =2000: Redacción do Proxecto base "Complexo Medioambiental de tratamento de lamas, triturado vexetal, fracción orgánica RSU e asimilables" (VIGO)
 • =2000: Desenvolvemento e aplicación en seis colexios públicos de educación primaria de Vigo dun programa educativo sobre a compostaxe da materia orgánica dos residuos e o uso do compost resultante no horto escolar do centro respectivo (VIGO)
 • =2001: Estudio de viabilidade dos diferentes sistemas de xestión dos residuos sólidos (R.S.) xerados no Concello de Cervo.
 • =2001: Elaboración de informes técnicos da viaxe proxectada polo Ilmo. Sr. Alcalde do Concello de Lugo e o Concelleiro Delegado de Medio para visitar plantas de compostaxe de residuos sólidos urbanos en Estados Unidos do 4 ao 7 de xullo. (LUGO)
 • =2002: Asistencia técnica para o asesoramento na execución e xustificación ante o Ministerio de Economía e Facenda e a Unión Europea da axuda concedida, por importe de 1.497.000 euros, mediante Decisión da Comisión Europea do 18 de decembro de 2001, ao "Proxecto Complementario ou Plan de Xestión de R.S.U. dá Mancomunidade de Concellos Serra do Barbanza: Selado de Vertedoiros Municipais, Eliminación de Verquidos Incontrolados, complementos ao Complexo Medioambiental" promovido por esta Mancomunidade. (MANCOMUNIDADE DO BARBANZA)
 • =2002: Asistencia técnica para a "Realización dun estudio sobre a situación actual da xestión dos residuos de competencia municipal e establecemento das bases dun Plan de Mellora" (PONTEVEDRA)
 • =2002: Elaboración do estudio técnico inicial e asesoramento de informes do Proxecto LIFE 00/ENV/000560: "Xestión integral de residuos pesqueiros nun area natural: experiencia piloto" (MANCOMUNIDADE DO SALNÉS)
 • =2002: Asistencia técnica para a realización dun estudio económico dos gastos e ingresos da concesión do servizo público de contenerización, recollida, transporte e xestión da planta de selección dos materiais reciclables (VIGO)
 • =2003: Servizo de Consultoría e asistencia técnica no control de prestación do servizo de xestión de R. S.U. da Mancomunidade de Concellos do Morrazo.
 • =2003: Asistencia técnica para o establecemento dun Centro de interpretación ambiental en Santiago de Compostela.
 • =2003: Realización dun estudio sobre a recollida de R.S.U. no Concello de O Porriño.
 • =2004: Asistencia técnica para a redacción do Anteproxecto de explotación do servizo da recollida de R.S.U. e transporte á Ecoplanta (SOUTOMAIOR)
 • =2005: Asistencia técnica para a redacción do Anteproxecto de explotación do servizo da recollida de R.S.U. e transporte á Ecoplanta, así como asesoramento no concurso de adxudicación do servizo (VILABOA)
 • =2008: Consultoría e asistencia técnica sobre o servizo público de xestión dos residuos sólidos urbanos da Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza e a realización dun estudio comparativo entre este e o servizo de xestión dos RSU doutros concellos semellantes.
 • =2009: Asistencia técnica para ou control e seguimento do servizo de xestión de rsu dá Mancomunidade do Barbanza.
 • =2009: Realización dun anteproxecto de explotación da limpeza viaria do Concello de Marín e asesoramento no concurso de adxudicación do servizo.
 • =2010: Asistencia técnica para análise, campaña de sensibilización cidadá e propostas dos servizos de recollida de tarxeta e vidro comercial porta a porta, residuos especiais e voluminosos (PONTEVEDRA)
 • =2011: Servizo relativo á elaboración de diferentes documentos necesarios para a contratación da explotación dos servizos de recollida de lixo e limpeza viaria, dependencias municipais e colexios públicos (PONTEVEDRA)
 • =2011: Anteproxecto de explotación do servizo público de recollida de lixo do concello de Carballo.
 • =2012: Servizo de asistencia técnica relativo a divulgación e seguimento do "punto limpo" municipal (PONTEVEDRA)
 • =2012: Anteproxecto de explotación do servizo público de recollida de lixo e limpeza viaria (POIO)
 • =2012: Auditoría a la concesión dos "Servizos públicos de recollida e transporte de r.s.u., xestión do punto limpo municipal e de limpeza viaria do Concello de Ponteareas (incluíndo a análise económica- financeira, revisión de prezos e control das prestacións do servizo)" do Concello de Ponteareas.
 • =2012: Estudio económico - financeiro para a posta en marcha do servizo provincial de acollida de animais domésticos abandonados así como un estudio de produción de residuos na provincia (DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA)
 • =2012: Estudio sobre a xestión dos r.s.u. e a limpeza viaria no Concello de Tomiño (incluíndo a modificación da ordenanza fiscal e estudio das taxas)
 • =2013: Estudo sobre as causas da desproporcionada produción de R.S.U do concello de Poio.
 • =2013: Auditoría á concesión da xestión do servizo público de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos (RSU) do Concello de Marín.
 • =2014: Estudio económico-financeiro do servizo de recollida de residuos (O PORRIÑO)
 • =2014: Elaboración de documentación previa para a adxudicación do contrato de servizo de "limpeza dos edificios e instalacións" dependentes do Concello de Marín.
 • =2014: Estudio tecnico-económico do servizo da recollida e tratamento dos r.s.u. do concello de Tui
 • =2014: Asistencia técnica para levar a cabo a elaboración e valoración dos documentos contractuais necesarios para a posta en marcha do servizo intermunicipal de xestión e tratamento de residuos domésticos e asimilables, así como puntos limpos, na provincia de Pontevedra (DEPUTACION DE PONTEVEDRA)
 • =2014: Asistencia técnica para a realización dun estudio de viabilidade da construción e explotación dunha planta de compostaxe provincial (DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA)
 • =2014: Elaboración dun estudio económico-financeiro para a prestación do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos e de recollida selectiva (OU PORRIÑO)
 • =2014: Anteproxecto de explotación do servizo público de recollida de RSU e limpeza viaria (POIO)
 • =2015: Servizo de elaboración dun informe técnico para a modificación de tarifas por sobrecuste de xestión de lamas e incorporación de depuradora do polígono industrial (VILALBA)
 • =2015: Servizo de asistencia técnica para o asesoramento, control e seguimento da prestación do "Servizo público de recollida e transporte de RSU" do Concello de Marín.
 • =2015: Elaboración de documentación previa para a adxudicación do contrato do servizo de "Mantemento e acondicionamento dos parques e xardíns #municipal do Concello de Marín"
 • =2015: Elaboración do informe de plan de vixilancia e control ambiental do vertedoiro de residuos urbanos de Ás Devesas - Sameán (SOUTOMAIOR)
 • =2016: Asistencia técnica para estudio de maquinaria actual, reorganización do servizo, control e seguimento do servizo R.S.U. durante 1 ano (RIVEIRA)
 • =2017: Redacción dun estudio económico-financeiro e documentación preparatoria para a contratación da xestión do servizo público de recollida de residuos sólidos urbanos no Concello de O Porriño.
 • =2017: Asistencia técnica para o control, o seguimento, a inspección e a auditoría externa do control de calidade dos servizos públicos de recollida de RSU, punto limpo e canceira municipal do Concello de Carballo.
 • =2017: Redacción de estudio de documentación preparatoria para a contratación do servizo de limpeza viaria, comprendendo a redacción dos pregos técnicos e administrativos (O PORRIÑO)
 • =2017: Servizo de redacción das bases técnicas para a definición do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos e mantemento das illas soterradas do Concello de Santiago de Compostela.
 • =2018: Asistencia técnica para modificación de contrato de concesión de recollida de lixo (VILALBA)
 • =2018: Servizo de elaboración da documentación previa para a adxudicación do contrato de mantemento, conservación e mellora dos parques e xardíns do concello de Carballo.
 • =2019: Servizo de elaboración de documentación preparatoria para a adxudicación do contrato de servizo limpeza de colexios públicos de Educación primaria, CRA e escolas infantís e do contrato do progama Concilia (CARBALLO)
 • =2020: Asistencia técnica para a confección dos pregos de prescricións técnicas así como a valoración das ofertas en expediente de contratación do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos no Concello de Meis.
 • =2020: Servizo estudio sobre documentación preparatoria licitación recollida selectiva e xestión do punto limpo (O Rosal)
 • =2021: Preparación da documentación necesaria para licitar o servizo de limpeza viaria no termo municipal de Moaña.
 • =2021: Servizo de apoio, asesoramento e asistencia técnica durante a fase de licitación do contrato do Servizo de limpeza de edificios municipais (MARIN).
 • =2021: Documentación preparatoria para a contratación do servizo de limpeza de edificios públicos e dependencias municipais do Concello de Carballo.