Medioambiente

Consultoría ambiental

Estudamos, analizamos e xestionamos aspectos de vital importancia do medio ambiente

Entre eles destacamos a contaminación acústica ou a xestión de residuos

Contaminación acústica

 • =Homologada pola Consellería de Medio Ambiente para efectuar medicións en contaminación acústica e vibracións
 • =Medición de Ruidos
 • =Medición de Illamentos
 • =Proxectos, Informes e Dictames
 • =Mapas Acústicos

Impacto ambiental

 • =Impactos e Análise de Custes Ambientais
 • =Corrección de Impactos
 • =Avaliación de Alternativas
 • =Asesoramento e Identificación de Problemáticas Ambientais
 • =Asistencia Técnica para a Declaración de Impacto ou Efectos Ambientais

Educación ambiental

 • =Estratexias de Comunicación e Información á Poboación
 • =Centros de Interpretación
 • =Programas de Motivación Social e Sensibilización Cidadá
Xestión de residuos
 • =Planes de Xestión
 • =Proxectos de Instalacións de Tratamento
 • =Asesoramento Ambiental
 • =Busca de Financiamento
 • =Xestión Ciclo Integral da Auga:
  - Proxectos de explotación
  - Proxectos instalación
  - Asesoramento
  - Plan emerxencia da Seca

Instrumentos de execución urbanística

 • =Proxectos de urbanización
 • =Proxectos ordinarios de obras de urbanización
 • =Proxectos específicos de intervención sobre espazos públicos
 • =Proxectos de Delimitación de Unidades de Execución
 • =Proxectos de Reparcelación
 • =Proxectos de Expropiación

Algúns traballos realizados

 • =ESTUDIO SOBRE XERACIÓN DE RSU (POIO)
 • =PROXECTO DE SENDA DE FIGUEIRO A GOIAN (TOMIÑO)
 • =INFORMES ACÚSTICOS PARA CONCELLO DE REDONDELA
 • =INFORME SOBRE RENOVACIÓN DE MEDIOS MATERIAIS DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE R.S.U. (SOUTOMAIOR)
 • =MAPA DE RUÍDOS DE ESTRADAS NA PROVINCIA DE A CORUÑA (ZONA OESTE)
 • =CERTIFICACIÓN DE CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN VIXENTE EN MATERIA DE RUÍDOS DAS INSTALACIÓNS DUN LOCAL DEDICADO A XIMNASIO (OURENSE)
 • =CERTIFICACIÓN DE CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN VIXENTE EN MATERIA DE RUÍDOS DAS INSTALACIÓNS DE AMPLIACIÓN DUN INSTITUTO EN VIGO
 • =CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE ILLAMENTO EN MATERIA DE RUÍDOS DAS INSTALACIÓNS DUNHA CAFETERÍA EN VIGO
 • =ESTUDIO DO IMPACTO ACÚSTICO NO PROXECTO DE -ESTACIÓNS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS DE FIGUEIROA, SISMUNDI E FEÁS E REDES DE SANEAMENTO- EN CARIÑO (A CORUÑA)
 • =INFORME DE VERIFICACIÓN DOS NIVEIS SONOROS EN VIVENDA DO CONCELLO DE VIGO PROCEDENTES DAS INSTALACIÓNS DUN LOCAL
 • =ANTEPROXECTO SENDA PEONIL TUI-TOMIÑO
 • =PROXECTO DE SINALIZACIÓN E PANEIS INTERPRETATIVOS NA RIBEIRA DO RIO MIÑO, TRAMO ESPAZO FORTALEZA (GOIÁN) ATÉ FORCADELA. (CONCELLO DE TOMIÑO - PONTEVEDRA)
 • =PROXECTO SENDA DO RÍO TRIPES. TUI – PONTEVEDRA
 • =PROXECTO CONSTRUTIVO DO PARQUE FORESTAL PERIURBANO DE A FRACHA (PONTEVEDRA)
 • =SENDA RIO MIÑO (TOMIÑO - TUI)