Política de privacidade

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos de carácter persoal, polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (en diante , GDPR), a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (en diante, LSSI-CE) e a Lei orgánica 3/2018 , de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (en diante, LOPDGDD) , LAGARES OCA S.L. garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera índole facilitados polos nosos clientes, de acordo co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Os datos facilitados serán tratados nos termos establecidos no GDPR, neste sentido LAGARES OCA S.L. adoptou os niveis de protección legalmente esixibles, e instalou todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a súa perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado por parte de terceiros, que se indican a continuación. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

Responsable do tratamento
Denominación: LAGARES OCA S.L.
CIF:  B-36813715
Enderezo: Arenal, 140 – 1ºC, 36201 Vigo
Teléfono: +34 986 443 081
Correo electrónico: info@lagaresoca.com

Finalidade do tratamento
Todos os datos facilitados polos nosos clientes e/ou visitantes sobre LAGARES OCA S.L. ou o seu persoal, serán incluídos no rexistro de actividades de tratamento de datos de carácter persoal, creado e mantido baixo a responsabilidade de LAGARES OCA S.L., imprescindible para prestar os servizos solicitados polos usuarios, ou para resolver dúbidas ou cuestións suscitadas polos nosos visitantes. A nosa política é non crear perfís sobre os usuarios dos nosos servizos.

Lexitimidade do tratamento

Relación contractual: É a que se aplica cando compra un dos nosos produtos ou contrata algún dos nosos servizos.
Interese lexítimo: Atender as consultas e reclamacións que formule e xestionar o cobro das cantidades adeudadas.
O teu consentimento: Se es usuario da nosa web, marcando a caixa do formulario de contacto, autorízanos a enviarlle as comunicacións necesarias para responder á consulta ou solicitude de información formulada.

Destinatarios

Non cedemos os teus datos persoais a ninguén, agás aquelas entidades públicas ou privadas ás que esteamos obrigados a facilitar os teus datos persoais polo cumprimento de calquera lei. Por poñer un exemplo, a Lei Tributaria obriga á Axencia Tributaria a facilitar determinada información sobre as operacións económicas que superen un determinado importe.

No caso de que, á marxe dos supostos antes mencionados, necesitemos comunicar a súa información persoal a outras entidades, solicitaremos previamente o seu permiso mediante opcións claras que lle permitan decidir ao respecto.

Conservación

Só conservaremos os seus datos persoais durante o tempo que sexan necesarios para acadar os fins para os que foron recollidos. Ao determinar o período de conservación adecuado, examinamos os riscos que implica o procesamento, así como as nosas obrigas contractuais, legais e regulamentarias, as políticas internas de retención de datos e os nosos intereses comerciais lexítimos descritos neste Aviso de privacidade e política de cookies.

Neste sentido, LAGARES OCA S.L. conservará os datos persoais unha vez finalizada a súa relación con vostede, debidamente bloqueados, durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivarse da relación mantida co interesado.

Unha vez bloqueados, os seus datos serán inaccesibles para LAGARES OCA S.L., e non serán tratados salvo para poñelos a disposición das Administracións Públicas, Xuíces e Xulgados, para a atención das posibles responsabilidades derivadas dos tratamentos, así como para o exercicio e Defensa. de reclamacións ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Seguridade

Facemos todos os esforzos razoables para manter a confidencialidade da información persoal procesada nos nosos sistemas. Mantemos estritos niveis de seguridade para protexer os datos persoais que tratamos contra a perda accidental e o acceso, tratamento ou divulgación non autorizados, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza e os riscos aos que están expostos os datos. Non obstante, non podemos facernos responsables do uso que faga dos datos (incluído o nome de usuario e o contrasinal) que utiliza no noso sitio web. O noso persoal segue estritos estándares de privacidade e, se contratamos a terceiros para proporcionar servizos de soporte, esixímoslles que cumpran os mesmos estándares e permítenos auditar o seu cumprimento.

Os teus dereitos
Informámoslle que pode exercer os seguintes dereitos:

1. Dereito de acceso aos seus datos persoais, a coñecer cales se están a tratar e as operacións de tratamento que se realizan con eles;

2. Dereito a rectificar calquera dato persoal inexacto;
3. Dereito a eliminar os seus datos persoais, cando isto sexa posible (por exemplo, por imperativo legal);
4. Dereito a limitar o tratamento dos seus datos persoais cando a exactitude, legalidade ou necesidade do tratamento sexa dubidosa, en cuxo caso, poderemos conservalos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
5. Dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais, cando a base legal que nos permita tratar os indicados sexa o noso interese lexítimo. LAGARES OCA S.L. deixará de procesar os teus datos a non ser que teña un interese lexítimo ou sexa necesario para defender reclamacións.
6. Dereito á portabilidade dos seus datos, cando a base legal que nos permita o tratamento sexa a existencia dunha relación contractual ou o seu consentimento.
7. Dereito a revogar o consentimento outorgado a LAGARES OCA S.L.

Para exercer os seus dereitos, pode facelo de xeito gratuíto e en calquera momento poñéndose en contacto connosco en info@lagaresoca.com, adxuntando copia do seu DNI.

Tutela dos dereitos
No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través de calquera dos seguintes medios:

– Sede electrónica: https://www.aepd.es
– Correo postal: Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
– Teléfonos: 901.100.099 e 912.663.517

Formular unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos non supón ningún custo e non é necesaria a asistencia dun avogado ou procurador.

Actualizacións
LAGARES OCA S.L.. resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala ás novas lexislacións ou xurisprudencia que poidan afectar ao seu cumprimento.