• Proporcionamos servizos técnicos no ámbito ambiental, urbanístico, agroforestal e civil

  • Traballamos en proxectos e estudios nas áreas do medio ambiente, sector agroforestal e industrial

  • Acceso restrinxido

Noticias


  • 07/01/2019

    A lei 9/2017 do 9 de novembro de contratos do sector público introduciu algunhas novidades moi relevantes na precisión da natureza da contraprestación que pagan os usuarios pola prestación dun servizo por parte do concesionario.

    Así se establece no artigo 289,2 da LCSP, que ao regular o réxime das concesións de servizos establece que "as contraprestacións económicas pactadas, denominaranse tarifas e terán a natureza de prestación patrimonial de carácter público”.


 volver
Lagares Oca
Arenal, 140 - 1ºC | 36201 Vigo | Teléfono: 986 443 081 | FAX: 986 447 288 | info@lagaresoca.com