• Proporcionamos servizos técnicos no ámbito ambiental, urbanístico, agroforestal e civil

 • Traballamos en proxectos e estudios nas áreas do medio ambiente, sector agroforestal e industrial

 • Acceso restrinxido

Áreas de actuación

Urbanismo

Planteamento territorial de ámbito supramunicipal

 • Planos de Ordenación do Territorio
 • Normativas Directoras para a Ordenación Urbanística
 • Plano de Ordenación Intermunicipal

Ordeación urbanística de ámbito municipal

 • Plano Xeral de Ordenación Urbanística
 • Delimitación de Solo Urbano
 • Plano de Sectorización

Planeamento de desenvolvemento e outros instrumentos de planeamento

 • Planos Parciais (P.P.)
 • Planos Especiais:
  • Planos Especiais de Reforma Interior (PERI)
  • Planos Especiais do Medio Rural
 • Estudos de Detalle

Instrumentos de execución urbanística

 • Proxectos de urbanización
 • Proxectos ordinarios de obras de urbanización
 • Proxectos específicos de intervención sobre espazos públicos
 • Proxectos de Delimitación de Unidades de Execución
 • Proxectos de Reparcelación
 • Proxectos de Expropiación

Revisións e adaptacións dos instrumentos de ordenación urbanística

 • Revisión parcial e Modificación
 • Adaptacións á Lei Urbanística de Galiza

Outros traballos de urbanismo

 • Estudos de Impacto Ambiental
 • Proxectos de Actuación en Solo Non Urbanizable
 • Asesoramento urbanístico
 • Traballos urbanísticos auxiliares

Algúns traballos realizados

 • INFORME TÉCNICO SOBRE ARPI FLUVIAL DO REGATO BISPO (BUEU)
 • PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO POLÍGONO RESIDENCIAL DE NAVIA (VIGO)
 • PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO PARQUE EMPRESARIAL LALÍN 2000 (LALÍN)
 • PROXECTO EXPROPIATORIO DO PARQUE EMPRESARIAL DE TOMIÑO
 • PROXECTO DE EXPROPIACION DE TERREOS PARA AMPLIACIÓN DO CTAG (PORRIÑO)
 • PROXECTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POLO PROCEDEMENTO DA TAXACIÓN CONXUNTA DOS BENS E DEREITOS QUE SE PRECISAN OCUPAR PARA A EXECUCIÓN DOS CENTRO DE TELECOMUNICACIÓNS DE ARTEIXO (A CORUÑA) E MEDA (OURENSE) - RETEGAL
volver
Lagares Oca
Arenal, 140 - 1ºC | 36201 Vigo | Teléfono: 986 443 081 | FAX: 986 447 288 | info@lagaresoca.com